Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
SP
 
СМИТ
 
 

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Благодійна допомога

  

Благоді́йництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство. Це діяльність, завдяки якій громадські та приватні ресурси та майно добровільно спрямовуються їхніми власниками для допомоги окремим соціально незахищеним групам людей, вирішення суспільних проблем, а також поліпшення умов громадського життя. Така підтримка надається не тільки біднякам, які живуть у злиднях, а й тим людям (громадським активістам, фахівцям, представникам творчих професій, учням і студентам) та некомерційним і неполітичним організаціям, котрі відчувають нестачу в коштах для вирішення індивідуальних, професійних, культурних, суспільних завдань та життя суспільства.

Благодійництво та благодійна діяльність здійснюються у таких основних напрямах:
сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням; сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
подання допомоги талановитій творчій молоді;
сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям.

Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності визначаються благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій. 

  (Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.) 

Цивільний кодекс

БЮДЖЕТНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Про благодійну діяльність та благодійні організації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 17 серпня 1998 р. N 1295 

Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 4 серпня 2000 р. N 1222
Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 27 серпня 2010 р. N 796 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»

Лист Міністерства освіти і науки України від  28.11.2013 № 1/9-848 "Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах"

Наказ Міністерства фінансів України від 25.09.2015 № 840 «Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»

Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 «Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування»

«Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»

Положення про батьківську раду ХЗОШ №56 
 

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради

Код ЄДРПОУ: 02146334;

Банк: Головне управління Державної казначейської служби України у Харківській області;

МФО: 851011;

рахунок для ЗНЗ № 31558342225610


  

ПАМ’ЯТКА батькам,

які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу

1. Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається).

2. Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати навчальному закладу чи ні – це Ваше особисте рішення. Ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги.

3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками навчального закладу, окрім бухгалтера у навчальних закладах, що ведуть самостійний бухгалтерський облік.

4. Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок навчального закладу, що розміщений на інформаційному стенді та на сайті навчального закладу, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку. 


БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради

Код ЄДРПОУ: 02146334;

Банк: Головне управління Державної казначейської служби України у Харківській області;

МФО: 851011;

рахунок для ЗНЗ № 31554302225610

 


5. Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначати цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради навчального закладу трирічний план розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу розміщений на сайті навчального закладу). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник навчального закладу може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю.

6. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків, у тому числі шляхом отримання інформації на письмовий запит, участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благодійної допомоги та/чи заслуховується звіт батьківського комітету (ради) про використання благодійної допомоги. Ви можете вимагати позачергові звіти батьківських комітетів (рад) про використання благодійної допомоги.

7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.

8. Щомісячний звіт адміністрації навчального закладу щодо залучення та використання благодійних внесків у рекомендованій Департаментом освіти формі повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді навчального закладу.

9. Ви маєте знати про обов’язковість щорічного звітування керівника навчального закладу на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей  або порушення вимог діючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефонами Довіри до Департаменту освіти Харківської міської ради (725-25-01), громадських приймалень депутатів Харківської міської ради 7 скликання (номери телефонів розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету http://www.city.kharkov.uaабо управліня освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.

 

Московський район

68-54-90

 Роз’яснення щодо інструментів благодійності

Види благодійної діяльності Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:  1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;  2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;  3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;  4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;  5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;  6) публічний збір благодійних пожертв;  7) управління благодійними ендавментами;  8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;  9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом. Стаття 5. Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Банківський ендавмент. «Ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника. Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.

  


 


Залучення та використання благодійних внесків 2019

 

 СІЧЕНЬ

 ЛЮТИЙ

 БЕРЕЗЕНЬ

 КВІТЕНЬ

 ТРАВЕНЬ

 ЧЕРВЕНЬ

 ЛИПЕНЬ

 СЕРПЕНЬ

 ВЕРЕСЕНЬ

 ЖОВТЕНЬ


Залучення та використання благодійних внесків 2018

 

 

 СІЧЕНЬ

 ЛЮТИЙ

 БЕРЕЗЕНЬ

 КВІТЕНЬ

 ТРАВЕНЬ

 ЛИПЕНЬ

 СЕРПЕНЬ

 ВЕРЕСЕНЬ

 ЖОВТЕНЬ

 ЛИСТОПАД

 ГРУДЕНЬ

 

ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ 

 


ТРИРІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПО ХЗОШ № 56ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПО ХЗОШ № 56 2012-2013

ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПО ХЗОШ № 56 2013-2014

ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПО ХЗОШ № 56 2014-2015

ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПО ХЗОШ № 56 2015-2016

ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПО ХЗОШ № 56 2016-2017

ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПО ХЗОШ № 56 2017-2018


 

 ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ 2016-2017 

 Залучення та використання благодійних внесків 2012-2015 

 ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ЗА 2010-2014Р