Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
SP
 
СМИТ
 
 

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Методична робота. Методичні об`єднання.

Тема школи:   «Впровадження елементів сучасних інноваційних технологій як умови самовдосконалення і самореалізації вчителя і учня»

1. Для координації науково-методичної роботи у школі працює методична рада на чолі з директором Ольховською О.Г. До її складу входять заступники директора з навчально-виховної роботи, педагог-організатор, практичний психолог, керівники шкільних методичних об’єднань.
 Методична рада школи визначє й затверджує програми розвитку школи, координує діяльність усіх структурних одиниць методичної роботи, планує, узгоджує й аналізує проведення педагогічних заходів, керує роботою методичних об’єднань . Згідно з наказом по школі «Про організацію методичної роботи у 2018-2019 н.р.» проводить роботу щодо організації навчально-виховного процесу  методичних об’єднань вчителів-предметників і  методчного об’єднання класних керівників. 


 


Карнаухова Лариса Олександрівна           керівник методичного об’єднання  вчителів початкових класів

Кочерга Тетяна Володимирівна                керівник методичного об’єднання  вчителів філологів

Шевелькова Лариса Тихонівна                  керівник методичного об’єднання вчителів математики та інформатики

Масалітіна Ангеліна Михайлівна              керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-природничого циклу

Радівілова Ольга Олександрівна              керівник методичного об’єднання вчителів іноземної мови 

Юрченко Інна Миколаївна                         керівник методичного об’єднання вчителів фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни»

Пронь Оксана Володимирівна                   керівник методичного об’єднання вчителів естетичного та трудового напрямків


Система методичної роботи з педагогами з метою реалізації річної теми школи включає в себе такі форми роботи, які взаємодіють та доповнюють одна одну.
Індивідуальні: стажування молодих учителів, наставництво; самоосвіта педагогів; індивідуальні консультації; перепідготовка й атестація; взаємовідвідування уроків; робота вчителів над індивідуальною темою.
Групові форми роботи: робота методичної ради; методичні об’єднання вчителів-предметників, класних керівників; школа молодого вчителя.
Загальношкільні форми: робота педагогічної ради; психолого-педагогічні семінари; педагогічні читання; теоретичні семінари; круглі столи; методичні виставки тощо.


 

 


 

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ ШКОЛИ


Науково-методична рада (НМР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у школі на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями НМР покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу. НМР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу. Науково-методична рада: розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку школи, її окремих ділянок, з науково-методичного забезпечення освітніх процесів, у тому числі інноваційних; організує розробку, експертизу стратегічних документів школи (програм розвитку, освітньої програми, що включає навчальний план); організує розробку та коректування концепції освітнього процесу відповідно до основних напрямків розвитку школи; аналізує стан і результативність роботи науково-методичної служби; вносить пропозиції зі зміни, удосконалювання складу, структури та діяльності науково-методичної служби, бере участь у їх реалізації; аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають значущі наслідки для розвитку школи в цілому; виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки інноваційної діяльності у школі (пошук та освоєння нововведень, організація дослідно-експериментальної, дослідницької діяльності, розробка й апробація авторських навчальних програм, нових педагогічних технологій і т. д.); організує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності педагогів; організує (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) консультування педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного самовдосконалення; контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, здійснюваних у школі; вносить пропозиції із забезпечення інноваційних процесів у школі необхідними фінансовими матеріально-технічними й іншими ресурсами, з розвитку інноваційного клімату у школі; вносить пропозиції зі створення тимчасових творчих колективів (ВТК); ініціює та здійснює комплексні дослідження у школі; вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності педагогів, у тому числі в ході атестації. Членами НМР є завідувачі кафедр, керівники методичних об'єднань, представники наукової учнівської спілки, керівники тимчасових творчих колективів, наукові керівники інноваційних і дослідницьких проектів із числа викладачів ВНЗ і наукових співробітників НДІ, що працюють спільно зі школою в інтересах її розвитку. Голова НМР обирається членами ради. Його кандидатура узгоджується з адміністрацією школи. У своїй діяльності науково-методична рада підзвітна педагогічному колективу школи, несе відповідальність за прийняті рішення та забезпечення їх реалізації. Періодичність засідань НМР визначається її членами, виходячи з необхідності (як правило, не рідше одного разу на чверть).


 

Положення про шкільну (предметну) методичну комісію

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ (ОБ’ЄДНАННЯ) ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ ШКОЛИ (ШМО) –ЦЕ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ШКОЛИ. 1.2 ШМО СТВОРЮЄТЬСЯ ЗА НАЯВНОСТІ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ УЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ ОДИН НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ. МОЖЛИВЕ СТВОРЕННЯ ЦИКЛОВИХ ПРЕДМЕТНИХ ШМО ГУМАНІТАРНОГО, СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО, ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО, ТЕХНОЛОГІЧНОГО, ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО, ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ПРОФІЛІВ. 1.3 КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ ШМО ЗДІЙСНЮЄ ГОЛОВА, ЯКИЙ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ НАКАЗОМ ПО ШКОЛІ, А ЗА ЙОГО ВІДСУТНОСТІ –СЕКРЕТАР ШМО. 1.4 ШМО ВЕДЕ НЕОБХІДНУ ДІЛОВУ ДОКУМЕНТАЦІЮ. НАПРИКІНЦІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ МАТЕРІАЛИ РОБОТИ ШМО УЗАГАЛЬНЮЮТЬСЯ У ВИГЛЯДІ ЗВІТІВ. 1.5 ЗАСІДАННЯ (ШМО) ПРОВОДЯТЬСЯ 4-5 РАЗІВ УПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: • ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ, ВИВЧЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ (ВЕРЕСЕНЬ); • МЕТОДИЧНА ТЕМА, ВИВЧЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ УСІХ РІВНІВ (ЖОВТЕНЬ); • МЕТОДИЧНА ТЕМА, АНАЛІЗ УЧАСТІ В І І ІІ ЕТАПАХ ОЛІМПІАД, ЗВІТИ ПРО КУРСОВУ ПЕРЕДПІДГОТОВКУ ЗА КАЛЕНДАРНИЙ РІК (ГРУДЕНЬ); • ТВОРЧІ ЗВІТИ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ АТЕСТУЮТЬСЯ (ЛЮТИЙ). 1.6 ЗАГАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ ШМО ЗДІЙСНЮЄ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НВР, ЯКИЙ КОНТРОЛЮЄ ОКРЕМИЙ ПРЕДМЕТ АБО ЦИКЛ ПРЕДМЕТІВ. 1.7 УСЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ШМО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ОСНОВІ ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ, ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЯК НА ПОТОЧНИЙ ПЕРІОД, ТАК І НА ПЕРСПЕКТИВУ ЗГІДНО З ПРОГРАМОЮ РОЗВИТКУ ШКОЛИ ТА ЦИМ ПОЛОЖЕННЯМ І ПЕРЕДБАЧАЄ БАГАТОПЛАНОВУ ТА РІЗНОМАНІТНУ ЗА ЗМІСТОМ І ФОРМАМИ РОБОТУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЗРОСТАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ВЧИТЕЛІВ І РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ШКОЛИ. 1.8 ЗМІСТ РОБОТИ ШМО МАЄ ПЕРЕВАЖНО ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНЕ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ, МЕТОДИЧНЕ, ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ. 1.9 У СВОЇЙ РОБОТІ МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ (ОБ’ЄДНАННЯ) ПІДЗВІТНІ МЕТОДИЧНІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ РАДІ ШКОЛИ. 2. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ СПРЯМОВУЄТЬСЯ НА ВИКОНАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ: 2.1. ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ, ЗАГАЛЬНО-ДИДАКТИЧНОЇ, МЕТОДИЧНОЇ І ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЧЛЕНІВ МО З МЕТОЮ НАДАННЯ ЯКІСНОЇ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. 2.2. ЗДІЙСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-НОРМАТИВНОГО, МЕТОДИЧНОГО, ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЧИТЕЛІВ. 2.3. ВИВЧЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОБМІН ДОСВІДОМ УСПІШНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 2.4. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ, САМООСВІТИ, ДОСЛІДНИЦЬКОЇ І ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ. ЗДІЙСНЕННЯ КЕРІВНИЦТВА ТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕДАГОГІВ. 2.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСВОЄННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, МЕТОДИК І ТЕХНІК НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ. 2.6. КОНКРЕТНЕ ВІДБИТТЯ ЗАГАЛЬНО-ДИДАКТИЧНИХ, ЗАГАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ, ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ СТОСОВНО КОНКРЕТНОГО КУРСУ, РОЗДІЛУ, ТЕМИ УРОКУ АБО ВИХОВНОГО ЗАХОДУ. 3. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ШМО 3.1 ПРОВЕДЕННЯ ПРОБЛЕМНОГО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. 3.2 ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЗМІНИ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ, ЇХНЬОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, КОРЕГУВАННЯ ВИМОГ ДО МІНІМАЛЬНОГО ОБСЯГУ ТА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ. 3.3 ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВІСНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СУТТЄВИХ ЗМІН, ЯКІ ВНОСЯТЬ ВИКЛАДАЧІ ДО НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ВИМОГ ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ. 3.4 ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІВ. 3.5 ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ПОЛІПШЕННЯ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ВІДПОВІДНО ДО ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ. 3.6 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ПІДГОТОВКУ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЯМ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХНЬОЇ РОЗРОБКИ ТА ЗАСВОЄННЯ. 3.7 РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УЧНІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ ЩОДО НАЙКРАЩОГО ЗАСВОЄННЯ ВІДПОВІДНИХ ПРЕДМЕТІВ І КУРСІВ, ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦІ, ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ. 3.8 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ ДЛЯ РІЗНИХ ГРУП ВЧИТЕЛІВ. 3.9 ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ (ОБ’ЄДНАННЯ): • РОЗРОБКА ТА ЕКСПЕРТИЗА КОНЦЕПЦІЇ НОВИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ТАК І ДОДАТКОВИХ), ВІДПОВІДНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ, ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДИК; • ІНТЕГРАЦІЯ НОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ У ЦІЛІСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ШКОЛИ; • ОБГОВОРЕННЯ, РЕЦЕНЗУВАННЯ, ОПАНУВАННЯ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПІДГОТОВЛЕНИХ НА ШМО; • АНАЛІЗ ХОДУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; • ПРОВЕДЕННЯ ПРОБЛЕМНОГО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ НОВОВВЕДЕНЬ, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ІНІЦІЮЄ ШМО; • ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОРЕКЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ШКОЛИ В МЕЖАХ СВОЄЇ КОМПЕТЕНЦІЇ; • КЕРІВНИЦТВО ДОСЛІДНИЦЬКОЮ РОБОТОЮ УЧНІВ; • ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ, ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ; • ОРГАНІЗАЦІЯ РІЗНИХ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МАРАФОНІВ; • ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ СТВОРЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ БАНКІВ ДАНИХ ПРО ПЕРСПЕКТИВНІ НОВОВВЕДЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ В МЕЖАХ СВОЄЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ЗА СВОЇМ ПРОФІЛЕМ; • ВСТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ І КОНТАКТІВ З АНАЛОГІЧНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ІНШИХ ШКІЛ, ВНЗ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНСТИТУТІВ, ДОСЛІДНИКАМИ В ІНТЕРЕСАХ ВДОСКОНАЛЕННЯ СВОЄЇ РОБОТИ; • РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВОВВЕДЕНЬ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ. 3. 10. МЕТОДИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМІСІЯ (ОБ’ЄДНАННЯ) МАЄ ПРАВО: • ПОДАВАТИ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ; • ЗВЕРТАТИСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦІЯМИ З ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ДО ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРА З НМР, НВР; • СТАВИТИ ПИТАННЯ ПРО ЗАОХОЧЕННЯ СВОЇХ ЧЛЕНІВ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ, АКТИВНУ УЧАСТЬ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ; • ГОТУВАТИ СВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ; • СТАВИТИ ПИТАННЯ ЩОДО ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ПРО КРАЩИЙ ДОСВІД, НАКОПИЧЕНИЙ У РАМКАХ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ; • РЕКОМЕНДУВАТИ СВОЇМ УЧАСНИКАМ РІЗНІ ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА МЕЖАМИ ШКОЛИ.