Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
SP
 
СМИТ
 
 

Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО «ПОШУК»

 

ПОЛОЖЕННЯ

про наукове товариство учнів «ПОШУК»

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56

Харківської міської ради Харківської області

 

І. Загальні положення

 

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності наукового товариства учнів «ПОШУК» Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56 Харківської міської ради Харківської області (далі – НТУ) .

2. НТУ є формою науково-пошукового об’єднання дітей дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

3. НТУ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами  України «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, в тому числі цим Положенням.

4. Діяльність НТУ ґрунтується на принципах добровільності, самоврядування, доступності, законності, гласності. Воно вільне у виборі напрямів своєї діяльності.

ІІ. Мета і завдання діяльності НТУ «Пошук»

 

1. Метою діяльності НТУ є забезпечення інтелектуального, духовного, творчого розвитку учнівської молоді.

2. Основними завданнями НТУ є:

- формування науково-освітнього середовища за участю учнів, педагогічних і науково-педагогічних працівників, представників інших заінтересованих організацій та установ;

- залучення учнів  до поглибленого вивчення навчальних дисциплін, галузей науки, техніки, культури;

- формування мотивації та інтересу до наукової діяльності в учнівському середовищі;

- створення умов для організації навчально-дослідницької та науково-пошукової роботи учнів;

- залучення учнівської молоді до активної участі в діяльності секцій, гуртків, інших творчих об’єднань;

- оволодіння учнівською молоддю сучасними методиками і формами організації й проведення самостійних наукових досліджень;

- формування в учнів базової дослідницької компетентності у процесі науково-дослідницької діяльності;

- підвищення серед молоді престижу наукових знань і наукової творчості;

- здійснення професійної орієнтації обдарованої учнівської молоді;

- створення умов для самоосвіти й саморозвитку учнівської молоді;

- розвиток учнівського врядування;

- пропаганда та популяризація наукових знань.

 

IІІ. Члени НТУ «Пошук»

 

1.       Членами НТУ можуть бути учні школи 3-11-х класів, які займаються науково-дослідницькою, пошуковою, експериментальною діяльністю під керівництвом педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників.

2.       Діяльність учнів організується за різним рівнем складності, виходячи з фонду предметної компетентності:

-       для учнів 3-4-х класів;

-       для учнів 5-8-х класів;

-       для учнів 9-11-х класів.

3.       Учні школи вступають у товариство на підставі особистого бажання й рекомендації вчителя.

4.       Учасники роботи над дослідними темами можуть бути організовані в групи або працювати індивідуально.

5.       Кожен учень школи обирає тему для індивідуальної дослідної роботи, керуючись своїми пізнавальними інтересами й можливостями, а також порадами-рекомендаціями батьків, учителів - предметників та наукових керівників.

6.       За підсумками науково-дослідної роботи учні представляють творчі звіти за конкретний період часу. Форми творчих звітів можуть бути різноманітними:

– реферат;

– проект;

– звіт про експеримент;

– модель, макет;

– розробка тематичної екскурсії;

– створення портфоліо;

– комп'ютерні програми;

– наукові роботи.

7.       Звіти презентують на засіданнях секцій НТУ «Пошук» згідно з графіком роботи на поточний рік. Захист творчих робіт відбувається на засіданнях секцій наукового товариства в присутності членів журі.

8.       Консультантами з роботи над науковим дослідженням можуть бути вчителі-предметники, батьки учнів, керівники факультативів, гуртків і секцій, викладачі вищих  навчальних закладів.

9.       Учні можуть бути: слухачами, кандидатами в члени або дійсними членами НТУ.

       10.   Слухачами НТУ можуть бути учні, які виявляють інтерес до дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, відвідують та беруть участь у проведенні масових заходів НТУ.

       11.   Кандидатами в члени НТУ можуть стати учні, які виявляють здібності до здійснення наукової праці, беруть участь у роботі одного зі структурних напрямків НТУ і мають певні успіхи в дослідницькій роботі.

       12.   Дійсними членами НТУ можуть стати кандидати у члени НТУ, які навчаються в гуртках, групах або інших творчих об’єднаннях вищого рівня, систематично працюють над поглибленням своїх знань, зробили вагомий внесок у діяльність НТУ, посіли призові місця на конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

13.            Члени НТУ мають право:

- самостійно обирати напрям наукового дослідження відповідно до своїх інтересів;

- здійснювати дослідження в обраній науковій секції;

- працювати в одній або декількох наукових секціях;

- отримувати необхідну методичну та організаційну допомогу від учителів та наукових керівників;

- використовувати для виконання дослідження матеріально-технічну базу навчального закладу;

- публікувати наукові статті про хід та результати досліджень (за рекомендацією ради НТУ);

- брати участь у заходах НТУ;

- бути представленими до відзначення за активну роботу та досягнуті творчі успіхи;

- обирати та бути обраними до ради НТУ;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи НТУ;

- добровільно вийти зі складу НТУ.

14. Рішення про набуття та припинення членства в НТУ приймає рада НТУ.

Членство в НТУ може бути припинено за таких умов:

-       закінчення членом НТУ навчального закладу або вибуття з нього;

-       припинення членом НТУ науково-дослідницької діяльності.

 

ІV. Структура і форми роботи НТУ «Пошук»

 

1. НТУ створюється, якщо кількість його членів не менше ніж п’ять осіб.

2. Структура НТУ формується залежно від мети, завдань його діяльності, розвитку напрямів науково-дослідницької роботи, запитів членів НТУ, педагогів, батьків.

3. Діяльність НТУ організовується за такими формами:

- індивідуальна та групова робота членів НТУ під керівництвом педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, спеціалістів тощо;

- колективна робота творчих груп, експедиції, табірні збори, літні наукові школи, лекторії тощо;

- факультативи та спецкурси;

- дистанційне та віртуальне навчання;

- інтелектуальні змагання з різних галузей знань.

4. У канікулярний період НТУ може проводити навчальні збори, сесії, до участі в яких можуть залучатися педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, фахівці з різних галузей науки і техніки.

5. НТУ періодично проводить засідання з метою обговорення і вирішення актуальних проблем навчання, організації спільних проектів з науковими установами, дослідницькими станціями, вищими навчальними закладами, а також обговорення питань щодо відзначення кращих раціоналізаторських, винахідницьких, пошукових, наукових робіт і проектів, проблемних питань діяльності НТУ.

6. НТУ не рідше одного разу на рік проводить науково-практичні конференції.

На науково-практичній конференції члени НТУ звітують про основні положення та результати проведених наукових досліджень.

 

V. Управління НТУ «ПОШУК»

 

1. Вищим керівним органом НТУ є збори НТУ.

2. Збори НТУ проводяться не рідше двох разів на рік. Рішення про проведення зборів НТУ приймає рада НТУ. Збори НТУ затверджують власне положення, склад ради НТУ, план роботи НТУ на поточний рік, а також підбивають підсумки роботи НТУ та приймають рішення про припинення його діяльності.

3. У період між зборами керівництво НТУ здійснює рада НТУ, діяльність якої регулюється положенням.

До складу ради НТУ входять голова, заступник голови, секретар, члени НТУ.

Склад ради НТУ обирається один раз на рік.

Засідання ради НТУ проводяться не менше двох разів на рік.

Рада НТУ:

-       представляє інтереси членів НТУ;

-       визначає напрями науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи НТУ;

-       координує науково-дослідницьку діяльність членів НТУ;

-       виступає ініціатором проведення конференцій, форумів, семінарів;

-       приймає рішення про прийняття до НТУ, припинення членства в ньому.

Керівництво радою НТУ здійснює голова.

Голова ради НТУ здійснює загальне керівництво НТУ, визначає головні напрями розвитку НТУ, затверджує розподіл обов’язків між членами ради.

Секретар відповідає за ведення та збереження документації НТУ.

 

VІ. Просвітницька діяльність НТУ «Пошук»

 

1. НТУ проводить просвітницьку діяльність серед учнів школи, здійснює  популяризацію  діяльності НТУ.

2. Просвітницька діяльність НТУ спрямовується на реалізацію завдань з навчання, виховання та розвитку членів НТУ, стимулювання їх інтелектуального й творчого самовдосконалення.

3. НТУ висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті навчального закладу, тощо.

 

VII. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення НТУ «Пошук»

 

Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності НТУ здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.ПАСПОРТ

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА  «ПОШУК» УЧНІВ ХЗОШ № 56

 

1

Назва самостійного наукового товариства

«Пошук»

2

На базі якого закладу працює рада

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56 Харківської міської ради Харківської області

3

Адреса

61121, м. Харків, вул. Світла, буд. 9

3.1

Телефон

тел. 364-12-46

4

Рік створення

2008

5

Відділення

1.       Юні розумники (3-4-ті класи);

2.       Юні дослідники (5-8-мі класи);

3.       Юні науковці (9-11-ті класи)

5.1.

Юні розумники

(3-4-ті класи)

Керівник:

Федорова О.В., вчитель початкових класів

Всього:6 учнів

5.2.

Юні дослідники

(5-8-ті класи)

назва секції

керівник

кількість учнів

мовно-літературна

Рудевська Т.В., вчитель російської мови та літератури

2

іноземної мови

Завгородня М.С., вчитель англійської мови

4

фізико-математична

Гиль Л.М., вчитель математики

4

хіміко-біологічна

Глодан І.П., вчитель біології

3

історико- географічна

Бражнікова В.Р., вчитель географії

3

5.3

Юні науковці

(9-11-ті класи)

Керівники науково-дослідницьких робіт

Всього: 14

7

Всього членів

36

 

з них

 

кандидатів в члени МАН -  7,

дійсних членів МАН - 7

8

Інформація про працівника закладу, який відповідає за цей напрямок роботи:

Прізвище

Карпутова

Ім’я

Наталія

По батькові

Анатоліївна

Посада

заступник директора з навчально-виховної роботи

Робочий телефон

364-12-46

           

 РАДА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УЧНІВ «ПОШУК»

(2018/2019 навчальний рік)

 

Голова НТУ

Карпутова Наталія Анатоліївна

заступник директора з навчально-виховної роботи

Заступник голови ради НТУ

Федорова Любов Михайлівна

заступник директора з навчально-виховної роботи

Секретар НТУ

Пронь Оксана Володимирівна

вчитель музики

Члени ради:

Федорова Олена Володимирівна

керівник відділення «Юні розумники», вчитель початкових класів

 

Рудевська Тамара Валентинівна

керівник секції мовно-літературної відділення «Юні дослідники», вчитель російської мови та літератури

 

Завгородня Марія Сергіївна

керівник секції іноземних мов відділення «Юні дослідники», вчитель англійської мови

 

Гиль Любов Миколаївна

керівник секції  фізико-математичної відділення «Юні дослідники», вчитель математики

 

Гродан Ірина Павлівна

керівник секції  хіміко-біологічної відділення «Юні дослідники», вчитель біології

 

Бражнікова Валентина Романівна

керівник секції історико – географічної відділення «Юні дослідники», вчитель географії

 

Островська Анастасія

учениця 10-А класу

 

Астахова Яна

учениця 11-А класу

  Заходи організації роботи наукового товариства «Пошук»

 

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

І. Організаційні заходи

 1.  

Затвердження плану роботи товариства «Пошук» на 2018/2019 навчальний рік

до 10.09.2018

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Складання списків членів наукового товариства «Пошук»

до 10.09.2018

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Проведення зборів НТУ

08.09.2018

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Поновити банк даних науковців школи, банку даних «Обдарованість»

до 01.10.2018

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Засідання наукового товариства

 1. Ознайомлення з нормативними документами Міністерства освіти і науки України, в яких висвітлені питання організації наукової роботи МАН.
 2. Погодження списків членів наукового товариства «Пошук».
 3. Затвердження тематики науково-дослідницьких робіт учнів школи на 2018/2019 навчальний рік.
 4. Про затвердження графіку проведення захистів творчих робіт відділень «Юні розумники» (3-4-ті класи) та «Юні дослідники» (5-8 класи).

15.09.2018

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Ознайомлення членів ради наукового товариства та учнів, які виявили бажання займатися науково-дослідницькою роботою, з Положенням наукового товариства «Пошук»

до 01.10.2018

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо написання та дослідження наукових робіт

до 01.10.2018

керівники наукових робіт

 

 

 1.  

Підготовка до І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів наукового товариства МАН

жовтень – грудень 2018

керівники наукових робіт

 

 

 1.  

Засідання наукового товариства

 1. Ознайомлення з Положенням про захист науково-дослідницьких робіт учнів школи.
 2. Про підготовку до І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

13.10.2018

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Шкільна конференція захисту учнівських науково-дослідницьких робіт для учнів-членів наукового товариства «Пошук»

27.10.2018

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Оформлення заявок на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

до 01.12.2018

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Засідання наукового товариства

 1. Про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
 2. Про підготовку до ІІ етапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

15.12.2018

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт

січень –лютий 2019

керівники наукових робіт

 

 

 1.  

Засідання наукового товариства

 1. Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
 2. Планування роботи наукового товариства на новий навчальний рік

02.03.2019

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Проведення захистів творчих робіт відділень «Юні розумники» (3-4-ті класи) та «Юні дослідники» (5-8 класи)

січень-березень 2019

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Проведення зборів НТУ. Підсумки роботи за 2018/2019 навчальний рік

20.04.2019

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Залучення учнів до участі у творчих конкурсах, вікторинах, заочних олімпіадах, брейн-рингах

з 01.09.2018 по 25.05.2019

керівники наукових робіт

 

 

ІІ. Організаційно-педагогічні заходи

 1.  

Індивідуальна робота над науково-дослідницькими роботами

з 01.09.2018 по 25.05.2019

керівники наукових робіт

 

 

 1.  

Індивідуальна робота щодо підготовки учнів до написанню контрольних робіт

з 01.09.2018 по 25.05.2019

керівники наукових робіт, вчителі-предметники

 

 

 1.  

Контроль за роботою вчителів і учнів по написанню робіт

до 01.03.2019

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Підготовка учнів 5-8-х класів до шкільного конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт

до 25.03.2019

вчителі-предметники

 

 

 1.  

Пошук науково-дослідницьких тем для учнів, які забезпечать їх реалізацію.

до 20.03.2019

керівники наукових робіт

 

 

 


 

 

 

 

Заходи організації роботи наукового товариства «Пошук»

 

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

 

І. Організаційні заходи

 

 1.  

Затвердження плану роботи товариства «Пошук» на 2016/2017 навчальний рік

До 10.09.2016

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Організувати роботу клубів за інтересами для учнів 1-4-х класів та 5-8-х класів

До 10.09.2016

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Складання списків членів наукового товариства «Пошук»

До 10.09.2016

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Проведення зборів НТУ

12.09.2016

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Поновлення банку даних науковців школи, банку даних «Обдарованість»

До 01.10.2016

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Засідання наукового товариства

1.         Ознайомлення з нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, у яких висвітлені питання організації наукової роботи МАНу.

2.         Погодження списків членів наукового товариства «Пошук».

3.         Затвердження тематики науково-дослідницьких робіт учнів школи на 2016/2017 навчальний рік.

4.         Про затвердження графіку проведення захистів творчих робіт відділень «Юні розумники» (3-4-ті класи) та «Юні дослідники» (5-8 класи).

23.09.2016

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Ознайомлення членів ради наукового товариства та учнів, які виявили бажання займатися науково-дослідницькою роботою, з Положенням наукового товариства «Пошук»

До 01.10.2016

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо написання та дослідження наукових робіт

До 01.10.2016

Керівники наукових робіт

 

 

 1.  

Підготовка до І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів наукового товариства МАН

Жовтень – грудень 2016

Керівники наукових робіт

 

 

 1.  

Шкільна конференція захисту учнівських науково-дослідницьких робіт для учнів-членів наукового товариства «Пошук»

10.11.2016

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Засідання наукового товариства

1.      Ознайомлення з Положенням про захист науково-дослідницьких робіт учнів школи.

2.      Про підготовку до І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

21.11.2016

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Оформлення заявок на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

До 01.12.2016

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Засідання наукового товариства

1.   Про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

2.  Про підготовку до ІІ етапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

11.01.2017

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт

До 01.02. 2017

Керівники наукових робіт

 

 

 1.  

Проведення захистів творчих робіт відділень «Юні розумники» (3-4-ті класи) та «Юні дослідники» (5-8 класи)

До 01.04.2017

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Засідання наукового товариства

1.         Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

2.         Планування роботи наукового товариства на новий навчальний рік.

21.03.2017

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Проведення зборів НТУ. Підсумки роботи за 2016/2017 навчальний рік

28.04.2017

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Залучення учнів до участі у творчих конкурсах, вікторинах, заочних олімпіадах, брейн-рингах

До 25.05.2017

Керівники наукових робіт

 

 

ІІ. Організаційно-педагогічні заходи

 1.  

Визначення строків подачі науково-дослідницьких робіт членами наукового товариства для загального ознайомлення.

До 01.12.2016

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Індивідуальна робота над науково-дослідницькими роботами.

До 01.02. 2017

Керівники наукових робіт

 

 

 1.  

Індивідуальна робота щодо підготовки учнів до написанню контрольних робіт

До 01.02. 2017

Керівники наукових робіт, вчителі-предметники

 

 

 1.  

Контроль за роботою вчителів і учнів по написанню робіт

До 01.03.2017

ЗНВР

Карпутова Н.А.

 

 

 1.  

Підготовка учнів 5-8-х класів до шкільного конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт

До 25.03.2017

Вчителі-предметники

 

 

 1.  

Пошук науково-дослідницьких тем для учнів, які забезпечать їх реалізацію.

До 20.03.2017

Керівники наукових робіт

 

 

 ГРАФІК

проведення звітів творчих робіт учнів-членів НТУ «ПОШУК»

відділень «Юні розумники» та «Юні дослідники»

 

Відділення

Секція

Дата

Керівник

Примітка

«Юні розумники»

 

19.01.2017

Федорова О.В.

 

 

 

 

«Юні дослідники»

мовно-літературна

26.01.2017

Рудевська Т.В.

 

іноземної мови

02.02.2017

Завгородня М.С.

 

фізико-математична

09.02.2017

Гиль Л.М.

 

хіміко-біологічна

16.02.2017

Гродан І.П.

 

історико- географічна

23.02.2017

Бражнікова В.Р.

 

  

 

 


1
2