Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
SP
 
СМИТ
 
 

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Основні напрями роботи

Мета школи - забезпечити учневі такі умови для навчання, коли дитина отримує можливість уперше побачити себе та світ навколо себе, що є головною умовою для досягнення кожним учнем успіху в житті.

 Педагогічний колектив школи через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працює над реалізацією річної теми: «СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО СИСТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ЯК СУБ’ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ, ОСОБИСТОСТІ, ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ»

.

Головними  завданням педагогічного колективу школи на наступний навчальний рік є:

-        задоволення потреб громадян у наданні загальної середньої освіти в обсязі  державного мінімуму у форматі загальноосвітнього навчального закладу;

-        розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

-        виховання загальнолюдських цінностей особистості, доброти, милосердя;

-   формування і розвиток соціально зрілої  творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

-        створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

-        створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державного стандарту.

Важливим для школи є її імідж, традиції, історія.

Імідж закладу № 56 полягає в орієнтації навчального процесу на суб'єктність, в якому рівень взаємостосунків педагога й учнів забезпечує реальну можливість успішного інтелектуального і психічного становлення кожної дитини.

Концепція розвитку школи визначає такі головні завдання у формуванні моделі випускника школи, майбутнього громадянина України:

-   створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

- виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

-  формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання впродовж усього життя;

-  виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

- виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури із розвиненим естетичним ставленням до навколишнього світу і самого себе.