Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
SP
 
СМИТ
 
 

Методичне об’єднання Захист Вітчизни, фізкультура

 
 
 
 

Тема:«Впровадження у навчально-виховний процес елементів здоров'язберігаючих технологій»

 

 

 Огляд строю і пісні 23 лютого 2011

 

 

  

Участь вчителя фізичного виховання Юрченко І.М. на конкурсі "Учитель року"

 
 
 
 
 
 
  Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів "Захист Вітчизни"
 
 

Укладач: Пожиленко О.І., методист Центру громадянського виховання

 

Головною метою вивчення навчального предмета «Захист Вітчизни» є розвиток особистості учнів, формування їх готовності до  захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій. 

Відповідно до мети сформовано завдання предмета:

·        підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу; 

·        підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.

На основі визначених головної мети і завдань та відповідно Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями:

·        основи військової справи та військово-патріотичне виховання;

·        основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;

·        основи медичних знань, надання першої допомоги.

У 2011/2012 н.р. у навчальних закладах системи загальної середньої освіти учні 10-11 класів вивчатимуть предмет «Захист Вітчизни» за навчальною програмою автора Мелецького В.М. Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 р. № 834, вивчення предмета у 2011/2012 навчальному році здійснюється:

·        2 години на тиждень – у класах із профільним та військово-спортивним профільним навчанням; 

·        1 година на тиждень – у класах усіх інших напрямів.

Навчальна програма з предмета «Захист Вітчизни» визначає, що вивчення предмета юнаками та дівчатами проводиться окремо (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002р. № 1/9-444). Поділ класу на групи здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 (додаток 2). Навчальний предмет при цьому в обох випадках носить назву «Захист Вітчизни».

Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) можуть навчатися за програмою та підручниками для юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат.

Предмет викладається протягом трьох періодів – у 10 і 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). Навчально-польові заняття (збори) проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року, з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів, базових навчальних закладів, центрів допризовної підготовки тощо. Їх організація і проведення планується керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог.

З метою більш ефективної організації навчально-польових зборів пропонуємо визначити загальноосвітні навчальні заклади, на базі яких будуть проводитися заняття із залученням до них учнів з інших загальноосвітніх навчальних закладів, об’єднавши їх у навчальні взводи та відділення.  

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах.

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

При оцінюванні навчальних досягнень із предмета «Захист Вітчизни» вчителем оцінюються: якість знань, умінь та навичок учнів; нормативні показники, контрольні вправи (нормативні показники та вправи подано у навчальній програмі). Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року мають відпрацьовуватися всі індивідуальні нормативи.

Під час складання контрольних вправ із прикладної фізичної підготовки необхідно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:

1. Контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

2. Перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю.

3. Проведення розминки.

При здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів.

Важливими умовами успішності занять із предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів. На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України.

Для активізації військово-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах рекомендується вести гурткову роботу відповідного напряму, керуючись Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою «Захист Вітчизни», угодою про співробітництво між обласним управлінням освіти і науки та обласним військовим комісаріатом про спільну діяльність із питань військово-патріотичного виховання учнівської молоді.

Для гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах рекомендуємо користуватися програмою, яка має відповідний гриф Міністерства «Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» (авт. Олексюк В.Л., Горчинська Л.В., Єпіфанцев І.В.).

Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» модульного типу передбачає закріплення знань зі шкільного курсу предметів із Захисту Вітчизни, фізичного виховання, основ здоров¢я, географії, біології; здобуття практичних навичок для використання в повсякденному житті та в екстремальних умовах.

Особливістю предмета «Захист Вітчизни» є його спрямованість на підготовку до військової служби та виконання військових обов’язків у запасі. Отже, об’єктами навчальних досягнень учнів є не тільки якісні знання навчального матеріалу, а й набуття практичних умінь і навичок з основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і першої допомоги. Тому оцінюванню підлягають:

·        рівень засвоєння учнями знань із предмета під час усного чи письмового опитування, тестування;

·        рівень умінь застосовувати знання під час практичних, вогневих дій та дій надзвичайних ситуаціях;

·        рівень володіння практичними вміннями та навичками, що виявляються під час виконання нормативів, контрольних вправ (занять). Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів із предмета «Захист Вітчизни» є контролююча, навчальна, діагностична і виховна.

Рівень навчальних досягнень (початковий, середній, достатній, високий) учитель визначає за показником навчального нормативу основної групи та за технічними показниками виконання вправи або рухової дії.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом контрольних навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ із максимальною інтенсивністю.

У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять із фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а).

При виставленні тематичної оцінки (у журналі колонка із записом Тематична без дати) враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації не передбачається. Оцінка за виконання нормативу не є домінуючою при здійсненні тематичного, семестрового чи річного оцінювання (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 №1/9-454).

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом «І семестр», «ІІ семестр». Семестрове  оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають ураховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність  змісту тощо.

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. В 11 класі  на окремій сторінці записуються навчально-польові заняття та виставляються оцінки з тактичної підготовки, вогневої підготовки, фізичної підготовки. Перед річною оцінкою виставляється підсумкова за навчально-польові заняття.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без  зазначення дати, не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Після річної оцінки виставляється підсумкова за 11 клас.

При складанні нормативів потрібно дотримуватися таких вимог:

1. Контрольні навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна підготовка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після – відновлювальні вправи.

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

 

  

Зразок оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів
з предмета «Захист Вітчизни»

 

Ліва сторінка журналу

 

з\п

Прізвище та ім’я

 учня

7

/

10

10

/

10

12

/

10

14

/

10

17

/

10

 

 

 

Тематична

 

/

 

 

І семестр

Скоригована

11

/

05

 

/

Тематична

Навчально-польові заняття

ІІ семестр

Скоригована

Річна

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо деякі учні були відсутні під час виконання контрольно-навчальних нормативів (через хворобу тощо), то колонка для здачі нормативу пропускається (приклад 12/10), якщо всі учні були присутні, то колонка не пропускається (приклад 17/10).

На початку кожної теми проводиться інструктаж із БЖД. Запис про проведення інструктажу робиться у класному журналі та журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів із безпеки життєдіяльності учнів (Лист МОНМС України від 09.06.2011 №1/9-454).

 

  

Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять у класному журналі з предмета «Захист Вітчизни»

Права сторінка журналу

з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє

завдання

 

 

І семестр

 

 

 

Збройні Сили України на захисті Вітчизни

 

1

07/10

Тема 1.1. Збройні Сили України – військове формування держави

Прочитати та законспектувати стор.4-8 підручника

2

10/10

 

 

3

12/10

 

 

4

14/10

 

 

 

Запис про проведення БЖД на уроках  робиться в журналі інструктажів із БЖД. Наприкінці навчального року вчителем робиться відповідний запис «Програму виконано в повному обсязі» (підпис учителя).

  

 

Зразок оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів
із предмета «Захист Вітчизни» (навчально-польові заняття)

Ліва сторінка журналу

з\п

Прізвище

та ім’я

учня

7

/

10

10

/

10

12

/

10

14

/

10

17

/

10

 

 

 

 

/

 

 

11

/

05

Тактична підготовка

Вогнева підготовка

Фізична підготовка

Підсумкова за навчально-польові заняття

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів
з предмета «Захист Вітчизни» (навчально-польові заняття)

Права сторінка журналу

з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє

завдання

 

 

ІІ семестр

 

 

 

Тактична підготовка

 

1

07/04

text-align:justify/span5%p class=MsoNormalcenterspan style= Тема 3.2. Солдат у бою.

Прочитати та законспектувати стор.4-8. підручника

 

 

         Вогнева підготовка

 

3

12/04

Тема 4.4. Стрільба по наземних і повітряних цілях

Прочитати та законспектувати стор.4-8. підручника

 

 

        Прикладна фізична підготовка

 

4

17/04

Тема 8.2. Прискорене пересування та легка атлетика

Вправи для м’язів ніг

 

 
 
 
Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів "Фізична культура"

 

Укладач: Крівенцова О.М., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

 

Рівень навчальних досягнень (початковий, середній, достатній, високий) учитель визначає за показником навчального нормативу основної групи та за технічними показниками виконання вправи або рухової дії.

Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Таким учням виставляють поточну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року ставиться «зараховано».

Окрім того, для учнів спеціальних медичних груп організовуються два додаткових заняття за програмою “Фізична культура” для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. Для учнів спеціальних медичних груп, які навчаються за новими програмами, здійснюється поточне оцінювання навчальних досягнень. Програми містять критерії, за якими здійснюється оцінювання. На оцінювання покладаються навчальна, діагностично-коригуюча, що передбачає з’ясування причин труднощів, які виникають в учня під час навчання, стимулюючо-мотиваційна та виховна функції.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом контрольних навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ із максимальною інтенсивністю.

У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять із фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а)).

При виставленні тематичної оцінки (у журналі колонка із записом Тематична без дати) враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації не передбачається. Оцінка за виконання нормативу не є домінуючою при здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання [лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 №1/9-454].

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом «І семестр», «ІІ семестр». Семестрове  оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність  змісту тощо.

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою «І семестр» або «ІІ семестр». Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без зазначення дати, не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється в колонку з надписом «ДПА» без зазначення дати.  

Для попередження нещасних випадків слід дотримуватись вимог безпеки під час проведення занять (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
9 серпня 2010 № 651/17946), а особливо при складанні контрольних навчальних нормативів, коли учні виконують вправи з максимальним навантаженням.

При складанні нормативів потрібно дотримуватися таких вимог:

1. Контрольні навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна підготовка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після – відновлювальні вправи.

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

 

Зразок оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів
із фізичної культури

Ліва сторінка журналу

td style=

 

Прізвище

та ім’я учня

7

/

10

10

/

10

12

/

10

 

14

/

10

17

/

10

 

Тематична

 

/

 

І семестр

Скоригована

11

/

05

14

/

05

 

 

/

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

ДПА

Річна

1

 

 

 

10

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

11

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

н

10

 

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

н

9

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо деякі учні були відсутні під час виконання контрольно-навчальних нормативів (через хворобу тощо), то колонка для здачі нормативу пропускається (приклад 12/10), якщо всі учні були присутні, то колонка не пропускається (приклад 17/10)

На початку кожної теми проводиться інструктаж із БЖД. Запис про проведення інструктажу робиться у класному журналі та в журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів із безпеки життєдіяльності учнів (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 №1/9-454).

Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять у класному журналі з фізичної культури

Права сторінка журналу

з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє

завдання

 

 

І семестр

 

 

 

Модуль 1. Легка атлетика

 

1

07/10

Інструкція з БЖД №___.  Біг 60м. Низький старт. Стартовий розбіг. Легкоатлетичні естафети.

Вправи для м’язів ніг.

2

10/10

 

 

3

12/10

Низький старт, стартовий розбіг, фінішування.

Біг 60 м. КНН. Тестові вправи.

Вправи для м’язів тулуба

4

14/10

Метання малого м’яча.   

 

5

17/10

Метання малого м’яча. КНН

 

6

21/10

.

 

7

24/10

 

 

 

 

Модуль 2. Футбол

 

10

01/11

Інструкція з БЖД №___. Удари по м’ячу після зупинки.

 

 

КНН – контрольно-навчальний норматив.

БЖД – безпека життєдіяльності.

Запис про проведення БЖД на уроках робиться в журналі інструктажів із БЖД. Наприкінці навчального року вчителем робиться відповідний запис «Програму виконано в повному обсязі» (підпис та ПІБ учителя).

 

 

mso-yfti-irow:2tr style=/tr


1
2
3
4