Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
SP
 
СМИТ
 
 

Конкурс

Оголошення про проведення конкурсного відбору

 

 

 

 

 

 

 Про здійснення організаційних заходів щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти міста Харків.

 Наказ № 18 від 29.01.2020

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВіТИ XAPKIBCьKOI MICьKOI РАДИ

1. Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти. - Повне найменування закладу: Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 56 Харківської міської ради Харківської області - Міцезнаходження закладу: 61121, м. Харків, вул. Св1тла, 9.

2. Найменування посади: директор закладу загальної середньої освіти. Умови оплати праці: зпдно з чинним законодавством.

3. Кваліф1каційні вимоги до кер1вника закладу загальної середньої осв1ти: кер1вником закладу загальної середньо'ї осв1ти може бути особа, яка є громадянином України, мае вищу осв1ту ступеня не нижче магістра (спец1ал1ста) та стаж педагопчної роботи не менше трьох рок1в, а також організаторські зд1бност1, ф1зичний i псих1чний стан який не перешкоджае виконанню профес1йних обов’язків, в1льно волод1е державною мовою.

4. Перелік документ1в, як1 необх1дно подати для участ1 у конкурсному відборі - заяву про участь у конкурс! з наданням згоди на обробку персональних даних відповіно до Закону України «Про захист персональних даних»; - автобіограф!ю та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); - копію документа, що посвідчуе особу та підтверджуе громадянство України; - Koпія документа про вишу осв1ту не нижче ступеня маг1стра (спеціаліста); - копію трудової книжки чи інших документ1в, що п1дтверджують стаж педагопчної д1яльност! не менше трьох років на момент їх подання; - довідку про відсутн!сть судимости - мотивац!йний лист, складений у довільній формі. При подач! копій документ1в при co6i мати оригінали. Особа, яка подае документи, відповідае за достов!рн1сть поданої !нформації. Особа може подати інші документи, що підтверджуватимуть  профес!йн! та/або моральні якості. За потреби конкурсна KOMicіяl мае право на отримання інших документів щодо кандидата на заміщення вакантної посади кер1вника закладу загальної середньої освіти.  Визначені у цьому пункті документи кандидати подають особисто (або подає уповноважена зпдно з нотар1ально оформленою дов1ренністю особа) до відіду кадрової роботи Департаменту осв1ти. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надае oco6i, яка їх подає. Кінцевий термін i мюце подання документів для участі у конкурсі: документи приймаються протягом 30 днів з дня публікації об’яви з 30.01.2020 по 28.02.2020 включно (з 9.00 год. до 13.00 год., з 13.45 год. до 18.00 год.; вихідні дні - субота, нед1ля) за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, 6 поверх, к. 225.

5. Дата та м1сце початку конкурсного відбору буде повідомлено додатково, в1дпов1дно до Положения.

Додаткову !нформацію з питань проведення конкурсу можна отримати: Відділ кадрової роботи Департаменту осв!ти, тел. (057) 725 25 02, E-mail: [email protected]


 

Наказ №25 від 14.02.2020  Про затвердження персонального складу конкурсних комісій для проведення конкурсних відборів кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти м. Харкова.