Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
 

Методичне об’єднання класних керівників

Науково-методичні матеріали
«Комплексно-цільовий підхід до організації та планування виховної діяльності класного керівника»

Сучасні підходи до організації та планування виховної діяльності у світлі концептуальних засад програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

На сьогодні змістовою основою шкільної політики у сфері виховання є програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1243 від 31.10.2011 р.

Практичним упровадженням програми «Основні орієнтири виховання учнів. 1-11 класів» мають стати зміни в традиційній організації та плануванні виховного процесу, а саме: перехід від окремих напрямів виховання до проектування виховних систем, програм, проектів, концепцій виховання.

Планування – це один із етапів управління процесом формування особистості та колективу. Отже, складання плану виховної роботи означає розробку проекту виховного процесу, співучасниками якого мають бути вчителі, учні та їхні батьки.

Як зробити так, щоб план виховної роботи став орієнтиром в організації виховної діяльності?

Можна виокремити такі сучасні підходи до планування виховної діяльності в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі:

· упровадження цілеспрямованого і професійного управління виховним процесом, що передбачає вивчення учнів, психолого-педагогічне діагностування, підпорядковане меті планування і здійснення виховного впливу, об’єктивне оцінювання результатів виховної діяльності;

· запровадження системного підходу до планування: саме виховна система є технологією, яка забезпечує взаємодіюміж собою всіх компонентів: цілей; завдань; принципів виховання; суб’єктів виховної діяльності; відносин, що інтегрують суб’єктів у певну спільність; середовища системи, освоєного суб’єктами; управління, що забезпечує інтеграцію всіх компонентів системи в цілісність;

· використання процесу колективного аналізу та планування виховної діяльності сприятиме тому, що план стане підсумком колективної творчості, спільного пошуку, зацікавленого співробітництва вчителів, учнів та їх батьків;

· урахування аналізу виховної діяльності за минулий навчальний рік та результатів вивчення стану виховної діяльності, моніторингу рівня вихованості учнів;

· використання різноманітних форм виховної діяльності, спрямованих на формування в учнів ціннісного ставлення до соціального і природного довкілля та самих себе відповідно до вікових особливостей та реальних потреб учнівського колективу.

Планування виховної роботи класного керівника

План роботи класного керівника – це науково обґрунтоване проектування становлення і розвитку класного колективу і кожного вихованця зокрема. Якісне планування є показником професійного рівня класного керівника, його педагогічної компетентності, системного підходу до організації виховної діяльності.

Слід пам’ятати, що процес планування – це тісна співпраця класного керівника, учнівського колективу, батьків, соціальних інститутів, яких об’єднує спільна мета – зробити життя класного колективу цікавим, насиченим та змістовним.

Рекомендуємо класному керівникові під час складання плану враховувати:

- нормативні документи щодо організації виховного процесу;

- сучасні підходи до організації виховної діяльності;

- аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік;

- відповідність плану виховної роботи класу до плану роботи навчального закладу;

- різноманітні форми виховної діяльності відповідно до вікових особливостей учнів;

- комплексний підхід до планування, наступність запланованих форм діяльності;

- реальні потреби учнівського колективу та батьків.

З чого ж розпочати планування виховної діяльності?

Спершу, звичайно, необхідно опрацювати нормативно-правову базу, зокрема програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України» (наказ МОНМС України від 31.10.11 р. № 1243) та «Рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» (лист МОНУ від 14.08.08 р. № 1/9-59).

У вищезазначених рекомендаціях визначено таку структуру плану виховної роботи класного керівника:

1. Аналіз виховної роботи за минулий рік.

2. Цілі та завдання виховної діяльності.

3. Психолого-педагогічна характеристика класу.

4. Основні напрями діяльності та справи класного колективу.

5. Індивідуальна робота з учнями.

6. Робота з батьками.

7. Вивчення стану та ефективності виховного процесу у класі.

1.Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік

Без аналізу спільної діяльності за минулий рік, визначення досягнень та проблем у виховному процесі неможливо правильно визначити пріоритетні напрями виховної діяльності на наступний рік, обрати оптимальні форми, методи і прийоми проектування виховного процесу.

Під час проведення аналізу класний керівник має дати відповіді на такі питання:

1. Які форми діяльності проводилися, їх результативність та вплив на клас та кожного учня зокрема?

2. Як здійснювалася взаємодія з батьками та громадськістю?

3. Як забезпечувалася співпраця з органами учнівського самоврядування класу?

4. Які досягнення виховної діяльності, які проблеми вдалося вирішити?

Крім того, аналізуючи виховну діяльність за минулий навчальний рік, класний керівник має враховувати результати вивчення стану та ефективності виховного процесу.

2. Цілі та завдання виховної діяльності

Зробивши висновок, класний керівник з’ясовує цілі та завдання, над якими потрібно працювати протягом наступного навчального року.

Рекомендуємо дотримуватися вимог, що висуваються до постановки завдань, а саме вони мають:

- узгоджуватися з інтересами та ціннісними установками членів класної спільноти;

- відповідати особливостям колективу класу і умовам його життєдіяльності;

- забезпечуватися необхідними ресурсами для їхньої реалізації;

- бути конкретними, чітко і ясно сформульованими;

- сприйматися такими, яких складно, але можливо досягнути;

- бути гнучкими, тобто придатними до коригування;

- піддаватися діагностуванню.

3.Психолого-педагогічна характеристика класу має включати:

- загальні відомості про клас;

- індивідуальні особливості учнів;

- рівень вихованості, свідомості, громадянської відповідальності;

- розвиток самоврядування тощо.

4. Зміст виховної діяльності

Планувати виховну діяльність класний керівник має відповідно до розроблених змістових ліній та виховних досягнень, зазначених у програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», проявляючи ініціативу, гнучкість, творчий підхід. Щоб зацікавити дітей та допомогти розкрити їм свої потенційні можливості, нахили і здібності, потрібно варіювати форми і методи виховної діяльності, ураховуючи реальні потреби учнівського колективу та батьків.

Слід звернути увагу на використання різноманітних діяльнісних, діалогічних форм виховної діяльності, зокрема таких, що сприяють розвитку сфер спілкування, активізації учнівського самоврядування, організації суспільно значущої та проектної діяльності учнів тощо. Форми виховної діяльності мають бути такими, щоб учень був не простим виконавцем розроблених учителем сценаріїв, а активним учасником творення життя класу.

Для цього ми рекомендуємо користуватися таким алгоритмом створення форм виховної діяльності:

1. Тема виховної діяльності.

2. Форма виховної діяльності.

3. Мета виховної діяльності

4. Завдання виховної діяльності.

5. План підготовки виховної діяльності.

6. План проведення виховної діяльності.

7. Загальні висновки.

8. Використана література.

5.Індивідуальна робота з учнями

Діяльність класного керівника має бути спрямована на створення у класі сприятливого середовища для формування особистості учня, педагогічного проектування та забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку школяра, на пошук найбільш ефективних прийомів і методів здійснення виховного впливу на кожну особистість.

Основними напрямами індивідуальної роботи класного керівника є:

- вивчення індивідуальних особливостей учнів;

- установлення міжособистісних контактів із кожною дитиною;

- створення умов для прояву і розвитку реальних і потенційних можливостей учнів;

- вивчення та врахування стану фізичного, психічного та соціального здоров’я учнів;

- розв’язання питання соціальної адаптації учнів в умовах дитячого та педагогічного колективів;

- профілактична робота з учнями «групи ризику»;

- діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня.

6.Робота з батьками

Умовою успішної виховної діяльності є співпраця класного керівника з батьками, оскільки сім’я – найсприятливіше середовище формування особистості учня. Отже, важливе завдання класного керівника – зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу.

Орієнтовні напрями діяльності класного керівника з батьками представлено в таблиці нижче.

 

№ з/п

Напрям діяльності

Зміст діяльності

Форми діяльності

1

Вивчення сімей учнів

Пізнання дітей та їх батьків, вивчення стилю життя родин, ознайомлення з домашніми умовами розвитку особистості дитини.

Відвідування сімей учнів, анкетування, проведення конкурсу творчих робіт «Моя сім’я», тестування, педагогічні майстерні, ділові ігри з батьками, формування банка даних про сім’ю «Родинна скарбничка» тощо.

2

Залучення батьків до життєдіяльності класного колективу

Налагодження співпраці з батьками.

Спільне планування виховної роботи в класі, колективні творчі справи; свята, вечори, концерти, відвідування театрів, виставок, бібліотек; прогулянки, походи, поїздки та подорожі; виставки творчих робіт; дні здоров’я; дні добрих справ.

3

Здійснення педагогічного керівництва діяльністю батьківської ради

Утвердження і функціонування колективу батьків класу, підвищення дієвості батьківських зборів.

Вибір батьківської ради, допомога у плануванні та організації її діяльності, робота з сім’ями, які потребують педагогічної допомоги, установлення зв’язків із громадськістю тощо.

4

Педагогічна освіта батьків

Духовне відродження сім’ї;підвищення педагогічної культури батьків, сприяння збереженню і відтворенню сімейних традицій, повна реалізація виховного потенціалу сім’ї в сучасних умовах, ознайомлення з методами сімейного виховання, популярною літературою для батьків із питань педагогіки, психології, правознавства, етики, фізіології та гігієни тощо.

Батьківські збори, тематичні консультації; педагогічний десант, вечір запитань і відповідей, педагогічні практикуми; аукціони ідей сімейного виховання, Дні відкритих дверей тощо.

5

Індивідуальна робота з батьками

Установлення безпосереднього контакту з кожним членом сім’ї учня, досягнення взаєморозуміння щодо пошуку шляхів впливу на розвиток особистості дитини.

Індивідуальні бесіди з батьками, спільне визначення перспектив розвитку учня, педагогічні консультації, консультації психолога, індивідуальні доручення тощо.

6

Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання та розвитку учнів

Надання інформації батькам про стан навчання учнів, проблеми, що виникають, рівень вихованості та розвитку дітей.

Тематичні та підсумкові батьківські збори, індивідуальні консультації, перевірка щоденників учнів, складання карт розвитку дітей, таблиць результатів їх навчальної діяльності, ведення щоденників спостережень за процесом розвитку учня або зошитів їх досягнень, написання батькам листівок-повідомлень та листів подяки.

7. Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі

Педагогічна діагностика є одним із пріоритетних напрямів діяльності класного керівника і полягає у вивченні учнів, учнівського колективу та родин учнів із метою організації ефективного виховного процесу:

 

Напрям вивчення

Що вивчається

Методи вивчення

1

Розвиток особистості учня

· спрямованість особистості (потреби, інтереси, переконання, ціннісні орієнтації, мотиви, установки); · рівень пізнавальної та навчальної культури; · рівень культури поведінки та спілкування; · стан здоров’я та фізична підготовка; · умови сімейного виховання; · характерологічні особливості (характер, воля, темперамент, пам’ять, звички тощо);

Педагогічне спостереження, анкетування, соціологічне опитування, тестування.

 

Формування класного колективу

· активність і самореалізація учнів у спільній діяльності; · рівень вихованості та загального розвитку; · згуртованість учнівського колективу; · стан міжособистісних відносин; · громадська активність; · розвиток учнівського самоврядування; · зовнішні зв’язки тощо;

Створення педагогічних ситуацій, анкетування, опитування.

 

Діагностика виховного процесу

· наявність виховної системи в класі; · ступінь задоволеності та ставлення учнів до виховної діяльності; · ефективність виховного процесу та його вплив на розвиток учнів; · рівень задоволеності батьків результатами виховної діяльності класу.

Анкетування, тестування, бесіда, спостереження.

Кожен педагог – творча особистість, а планування – показник нестандартного підходу та креативності класного керівника.

Комплексно-цільове планування виховної діяльності шляхом створення виховних проектів та програм виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Метою програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України» є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей для проектування моделей виховних систем у ЗНЗ України.

Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

- створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

- змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

- реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

- організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки; оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

- задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) в умовах окремого загальноосвітнього навчального закладу;

- співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;

- інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

Основні орієнтири виховання розраховані на весь період виховної діяльності з учнями окремого класу з урахуванням їх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей (для роботи з учнями 1-4, 5-9 та 10-11 класів).

Змістове наповнення основних орієнтирів виховання передбачає формування цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров'я, праці та мистецтва.

Після кожної змістової лінії подаються характеристики вікових особливостей учнів, зміст та форми виховної діяльності, критерії і вимоги до виховних досягнень учнів.

У змісті виховної діяльності запропоновано орієнтовні форми проведення виховних справ та їх тематика для різних вікових категорій з урахуванням інтересів, потреб, запитів класних керівників, батьків та дітей.

Для кожної вікової категорії дітей прийнятними є використання індивідуальних (консультації), групових (тренінги, дискусії, дебати, ділові та рольові ігри), колективних (проекти) форм діяльності.

У процесі виховання класний керівник керується особистісно орієнтованим підходом до здібностей, нахилів кожної дитини учня, тим самим створюючи умови для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей.

Виховання учнів реалізується у процесі організації:

- навчально-виховної діяльності;

- позаурочної та позакласної діяльності;

- позашкільної освіти;

- роботи органів учнівського самоврядування;

- взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

Здійснення вищезазначених завдань можливе за умови реалізації комплексно-цільового підходу до організації та планування виховного процесу, що зумовлює необхідність розробки класними керівниками виховних програм з учнівськими колективами.

Програма виховання є результатом комплексно-цільової діяльності педагога, яка включає такі компоненти:

· аналіз виховної ситуації;

· діагностування;

· визначення й обґрунтування педагогічних завдань;

· моделювання й прогнозування;

· проектування: планування й організація різних видів діяльності з метою залучення до них учнів;

· моніторинг динаміки рівня життєвої активності вихованців;

· корекція (самокорекція) та регуляція (саморегуляція) відхилень у їхньому розвитку;

· аналіз та прогнозування виховних ситуацій.

Програма виховання розробляється на весь період виховної роботи з учнями з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей (для роботи з учнями 1-4 класів, 5-9 та 10-11 класів).

Структурними елементами програми є:

· її назва, у якій має бути закладена основна ідея програми;

· пояснювальна записка, в якій чітко визначається актуальність програми, аналіз виховної ситуації, мета й завдання програми, принципи та концептуальні підходи до її реалізації, зміст виховання, форми і методи виховної діяльності, очікувані (прогнозовані) результати;

· вікові особливості учнів;

· зміст виховної діяльності (виховні досягнення,тематичний зміст та форми виховної діяльності);

· основні дефініції (ключові поняття, терміни, категорії тощо);

· використана та рекомендована література (для педагога та вихованців).

У процесі розробки програми виховної роботи та поетапного планування її реалізації класним керівникам рекомендується керуватися положеннями програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Орієнтовний алгоритм створення виховної програми

1. Створення творчої групи із залученням педагогів, представників учнівського самоврядування та батьківської громадськості, органів місцевої влади, лідерів громадських організацій.

2. Опрацювання нормативно-правової бази, що регламентує організацію виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.

3. Діагностування стану виховного процесу, аналіз виховної ситуації, виявлення проблем (проблеми - протиріччя між реальною та бажаною ситуацією).

4. Формування загальних та конкретних виховних завдань школи.

5. Розробка творчою групою проекту виховної програми.

6. Презентація розробленого проекту виховної програми перед педагогічним, батьківським та учнівським колективом.

7. Обговорення проекту виховної програми, вироблення пропозицій щодо вдосконалення.

8. Затвердження виховної програми ЗНЗ на засіданні Ради школи.

9. Планування виховної діяльності учнів ЗНЗ відповідно до розробленої виховної програми на навчальний рік.

10. Створення класними керівниками виховних програм діяльності класу на весь період виховної роботи з учнями класу з огляду на їхні вікові, індивідуальні та психолого-педагогічні особливості (1-4 кл., 5-9 кл., 10- 11 кл.)

 

Матеріали розроблено методистом Центру громадянського виховання Сіренко С.М.